Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Genotyp – fenotyp korelácia

Medzi prípady MMR deficiencie je unikátna významná korelácia medzi genotypom a fenotypom, a to konkrétne medzi mutáciou MSH2 génu a klinickým nálezom typickým pre MTS. Rodiny s HNPCC/Lynchovým syndrómom, ktoré sú nositeľmi mutácie c.942+3A>T v MSH2 génu majú vyššiu frekvenciu vzniku MTS ako rodiny, ktoré sú nositeľmi inej mutácie v tom istom géne [56].

MTS pacienti s postihnutým MSH2 génom majú v porovnaní s nosičmi MLH1 mutácie signifikantne vyššie celoživotné riziko vzniku karcinómov na iných miestach ako je črevo. Ako už bolo spomenuté, len menšina pacientov s MTS má mutovaný MSH6 gén [43]. Je treba ale mať na pamäti, že takéto prípady sú zvyčajne veľmi ťažko identifikovateľné, keďže u HNPCC/Lynchovho syndrómu mutácie v MSH6 géne vykazujú menej závažný klinický fenotyp, a to aj s ohľadom na kolorektálny a endometriálny karcinóm (napr. neskorý vznik nádoru, histologické rysy sú viac podobné tumorom u bežnej populácie) [57].

Nápadná je aj korelácia medzi anatomickou lokalizáciou tumoru, jeho typom, architektúrou a MMR deficienciou. Zistilo sa, že MMR deficiencia je signifikantne asociovaná s anatomickou lokalizáciou nádoru (MMR deficientné tumory sa prevažne vyskytujú na trupe a končatinách a len veľmi vzácne na hlave a krku), s typom tumoru (pokiaľ lézia vniká na hlave a krku, oveľa častejšie sa jedná o sebaceózny adenóm ako karcinóm) a s architektúrou (architektúra sebaceóznych lézií pripomína keratoakantóm) [10, 58]. Tato korelácia vykazuje analógiu s kolorektálnymi tumormi, kde takisto vpravo lokalizované karcinómy hrubého čreva sú častejšie asociované s MMR deficienciou v porovnaní s ľavostrannými karcinómami.

Mladí pacienti (vek pod 30 let) s kolorektálnym karcinómom vykazujúci MSI majú horšiu prognózu ako postihnutí vyššieho veku. Zaujímavým zistením je približne rovnaká distribúcia malignít s MSI v proximálnej aj distálnej časti hrubého čreva u týchto pacientov [59].

Celoživotné riziko vzniku karcinómu žalúdka je 4,8 a 9% pre nosičov MLH1MSH2 mutácie. Naopak sa zdá, že nosiči mutácie v MSH6 génu nie sú predisponovaní k rozvoju karcinómov v tomto orgáne [24]. Podobne u malígnych lézií tenkého čreva nebola pozorovaná zárodočná mutácia v MSH6 géne [60]. Naproti tomu sa karcinómy prostaty zdajú byť asociované s MSH6 mutáciou [23]. Taktiež boli publikované bialelické mutácie v MMR génoch u niektorých prípadov hematoonkologických malignít, tumorov mozgu, gastrointestinálnych tumorov vznikajúcich v detskom veku. U týchto pacientov je navyše nápadná prítomnosť kávových škvŕn, čo je jeden z klinických príznakov neurofibromatózy typu I [61, 62]. Navrhovaný termín pre tieto prípady je tzv. childhood cancer syndróm. Homozygotná inaktivácia MMR génu u týchto syndrómov bola zistená v asociácii s MLH1 [63], MSH2 [64, 65], MSH6 [66] a PMS2 [67].

Copyright © 2010-2021 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.